เอสกาล่า โครงการพัฒนาแบบผสมผสาน

ออสเตรเลีย
ด็อกแลนด์ส รัฐวิกทอเรีย
2020

-37.813527000677, 144.94161725195